U kunt de website van camping Anna Fleuth in principe gebruiken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, kan verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we over het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, moet altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbescherming regelgeving van toepassing op de Anna Fleuth camping. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarop zij aanspraak kunnen maken.

Als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking heeft Canzler GmbH talrijke technische en organisatorische maatregelen genomen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte gegevens te waarborgen. Niettemin kunnen op internet gebaseerde gegevensoverdrachten over het algemeen beveiligingslacunes hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, persoonsgegevens aan ons door te geven.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van camping Anna Fleuth is gebaseerd op de termen die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de vaststelling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, lichten we graag vooraf de gebruikte termen toe.

In deze privacyverklaring gebruiken wij onder meer de volgende termen:

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met een gegevensbeschermingskarakter is:

Camping Anna Fleuth

Eigenaar: Maria Wouters

Niersstrae 39

47626 Kevelaer

Duitsland

Tel: 02832899980

E-mail: kontakt@anna-fleuth.de

Website: www.anna-fleuth.de

3. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van camping Anna Fleuth verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) browsertypes en -versies die worden gebruikt, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang heeft tot onze website (de zogenaamde referrer), (4) de subwebsites, die via een toegangssysteem op onze website worden benaderd, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetserviceprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt om bedreigingen af te wenden in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt camping Anna Fleuth geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie op lange termijn te waarborgen. van onze website en (4) om rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor rechtshandhaving in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom statistisch geëvalueerd door camping Anna Fleuth, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te vergroten, om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonlijke gegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokken persoon worden verstrekt.

4. Abonnement op onze nieuwsbrief

Op de website van camping Anna Fleuth kunnen gebruikers zich abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. Welke persoonsgegevens bij het bestellen van de nieuwsbrief aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, blijkt uit het daarvoor gebruikte invoermasker.

Camping Anna Fleuth informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over zakelijke aanbiedingen. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich aanmeldt voor de verzending van de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt voor de verzending van de nieuwsbrief voor de eerste keer een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat door een betrokkene is ingevoerd met behulp van de dubbele opt-in-procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres, als betrokkene, de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij tevens het door de internetserviceprovider (ISP) toegekende IP-adres van het door de betrokkene op het moment van aanmelding gebruikte computersysteem op, evenals de datum en het tijdstip van aanmelding. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen traceren en dient daarmee ter rechtsbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van de aanmelding voor de nieuwsbrief, worden alleen gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte worden gesteld als dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefservice of voor registratie, zoals het geval zou kunnen zijn in het geval van wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of wijzigingen in de technische voorwaarden. De in het kader van de nieuwsbriefservice verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die de betrokkene ons heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan op elk moment worden ingetrokken. Voor het intrekken van de toestemming is er in elke nieuwsbrief een bijbehorende link. Ook is het te allen tijde mogelijk om je af te melden voor de nieuwsbrief direct op de website van de verwerkingsverantwoordelijke of om de verwerkingsverantwoordelijke op een andere manier hiervan op de hoogte te stellen.

6. Contactmogelijkheid via de website

Op grond van wettelijke voorschriften bevat de Anna Fleuth-campingwebsite informatie die snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de gegevensbeheerder worden verzonden, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of het contact opnemen met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

7. Reactiefunctie in de blog op de website

De Anna Fleuth-camping biedt gebruikers de mogelijkheid om individuele reacties op individuele blogposts achter te laten op een blog, die op de website van de controller staat. Een blog is een portal die wordt onderhouden op een website, meestal open voor het publiek, waarin een of meer mensen die bloggers of webbloggers worden genoemd, artikelen kunnen plaatsen of gedachten kunnen opschrijven in zogenaamde blogberichten. De blogposts kunnen meestal door derden worden becommentarieerd.

Als een betrokkene een opmerking achterlaat op de blog die op deze website is gepubliceerd, wordt informatie over het tijdstip waarop de opmerking is ingevoerd en de gebruikersnaam (pseudoniem) die door de betrokkene is gekozen, opgeslagen en gepubliceerd naast de opmerkingen die door de betrokkene zijn achtergelaten . Verder wordt ook het door de Internet Service Provider (ISP) aan de betrokkene toegekende IP-adres geregistreerd. Het IP-adres wordt opgeslagen om veiligheidsredenen en in het geval dat de betrokkene de rechten van derden schendt of illegale inhoud plaatst door een opmerking in te dienen. De opslag van deze persoonsgegevens is dan ook in het eigen belang van de verantwoordelijke voor de verwerking, zodat hij zich zou kunnen vrijspreken in geval van overtreding van de wet. Deze verzamelde persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij een dergelijke doorgifte wettelijk verplicht is of dient voor de juridische verdediging van de verantwoordelijke voor de verwerking.

9. Rechten van de betrokkene

12. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de inzet en het gebruik van YouTube

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van YouTube geïntegreerd. YouTube is een internetvideoportaal waarmee video-uitgevers gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers deze gratis kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. YouTube maakt de publicatie van alle soorten video's mogelijk. Daarom zijn zowel complete film- en televisieprogramma's als muziekvideo's, trailers of video's die door gebruikers zelf zijn gemaakt, via het internetportaal toegankelijk.

De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de respectieve YouTube-component waardoor een weergave van de relevante YouTube-component van YouTube wordt gedownload. Meer informatie over YouTube vindt u op https://www.youtube.com/yt/about/de/. Als onderdeel van dit technische proces worden YouTube en Google geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt door een subpagina op te roepen die een YouTube-video bevat. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het respectieve YouTube-account van de betrokkene.

YouTube en Google krijgen via de YouTube-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene tegelijk met onze website is ingelogd op YouTube; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op een YouTube-video klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar YouTube en Google wordt verzonden, kan hij de overdracht voorkomen door uit te loggen bij zijn YouTube-account voordat hij onze website bezoekt.

De door YouTube gepubliceerde gegevensbeschermingsvoorschriften, die kunnen worden geraadpleegd op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

13. Wettelijke basis voor verwerking

Artikel 6 Ik heb aangestoken. een DS-GVO dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarbij we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of tegenprestatie, kan de verwerking is gebaseerd op artikel 6 I lit. b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het voldoen aan fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker gewond raakt in ons bedrijf en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6 I lit. d DS-GVO. Uiteindelijk zouden verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrond als de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de persoon betrokken niet prevaleren. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden aangenomen als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke (overweging 47 zin 2 DS-GVO).

14. Gerechtvaardigde belangen bij verwerking nagestreefd door de verantwoordelijke of een derde partij.

Is de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 I lit. f DS-GVO is ons legitieme belang bij het uitvoeren van onze activiteiten in het belang van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

15. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na de deadline worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd, voor zover ze niet langer nodig zijn om het contract uit te voeren of een contract te starten.

16. Wettelijke of contractuele vereisten voor het verstrekken van de persoonsgegevens; Noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-voorziening

We verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijv. fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn om een overeenkomst te sluiten dat een betrokkene persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hen sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming legt de betrokkene uit of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zouden zijn als de persoonsgegevens zijn niet verstrekt.

17. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Deze verklaring inzake gegevensbescherming is opgesteld door de generator voor gegevensbeschermingsverklaringen van datenschutz cloud in samenwerking met RC GmbH, dat gebruikte notebooks recyclet , en de advocaten voor het delen van bestanden van WBS-LAW.

Top